loader image

Par mācībām

Mācību mērķis


 

 

“Skatu Punkti” ir bezmaksas dažādības vadības mācības, kas tiek organizētas visā Latvijas teritorijā.
To mērķis ir paaugstināt darba devēju (Skatu Punkti: Ieguvumi) un darbinieku (Skatu Punkti: Cieņa) kompetenci par pret diskriminācijas, dažādības vadības un iecietības jautājumiem, kā arī attīstīt prasmi bez aizspriedumiem izturēties pret citādo, svešo, dažādo, īpaši, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupu aspektiem (dzimums, vecums, invaliditāte, seksuālā orientācija, etniskā, rases vai reliģiskā piederība, patvēruma meklētāja, bēgļa vai alternatīvais statuss).

Mācību programmas

Mācību ieguvumi

 

Zināšanas par to, kas ir dažādība un tolerance, prasme atpazīt situācijas, kas saistītas ar dažādību un toleranci.

Zināšanas gan par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto mērķa grupu aspektiem kopā (personu grupas, kuras pakļautas sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pēc dzimuma, vecuma, invaliditātes, seksuālās orientācijas, etniskās, rases vai reliģiskās piederības, kā arī patvēruma meklētāji un personas, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu), gan atsevišķi par katru mērķa grupu.

Zināšanas un izpratne par to, kāpēc iecietība un dažādības vadība ir svarīga biznesā, un to, kādi ir ieguvumi organizācijām.

Apzināti dažādības vadības, tolerances ieguvumi un izaicinājumi, kas ir konkrētā mācību dalībnieka organizācijā, identificējot tālākās rīcības, lai veidotu iekļaujošu darba vidi.

Organizatori

 

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (publisks nodibinājums), kura mērķis ir atbilstoši Latvijas attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju Latvijā. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora programmu un projektu īstenošanu.

Biedrība “Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts” (InCSR) ir dibināta 2011. gada sākumā ar mērķi stiprināt valsts un vietējās kopienas ilgtspējīgu attīstību, izglītojot sabiedrību un paaugstinot izpratni par atbildīgu un tālredzīgu rīcību un sekmējot pilsoniskās sabiedrības attīstību.

Organizācijas attīstības centrs Spring Valley ir viens no vadošajiem mācību un attīstības jomas uzņēmumiem Latvijā. Neparastais nosaukums ietver uzņēmuma darbības misiju un filozofiju. Vārds spring (no angļu val. – pavasaris, avots, atspere) izsaka to, ka uzņēmums strādā, lai iedvesmotu ikvienu jaunām attīstības idejām, iedrošinātu pārmaiņām un rosinātu izvirzīt drosmīgus mērķus. Savukārt valley (no angļu val. – ieleja) simbolizē drošu, iedvesmojošu un atbalstošu mācīšanās vidi, lai vēlāk jaunās zināšanas izmantotu organizācijas, komandas un indivīda darbā jaunu mērķu sasniegšanai.

Dace Helmane: 29110260
Jānis Gredzens: 29454257

Šī tīmekļvietne veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta finansiālu atbalstu. Par mājas lapas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.